Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) poniżej przekazujemy niezbędne informacje o celu i zasadach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych.

Informacje podstawowe

Administratorem danych osobowych jest Zakład Wielobranżowy „EGAJ” Grzegorz Pieczonka w Dychowie. Twoje dane nabyliśmy w związku z prowadzoną przez nas działalnością jaką jest sprzedaż detaliczna jak i hurtowa towarów i usług.
W celu szczegółowych informacji o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych skieruj zapytanie na adres e-mail: egaj2008@interia.pl lub adres pocztowy: Zakład Wielobranżowy EGAJ, 66-627 Dychów 68B z dopiskiem: Informacja o Danych Osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być:
1) zgoda – tj. dobrowolnie wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
2) wymogi przedkontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby podjęcia na Państwa wniosek działań przed planowaną do zawarcia Umową o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
3) wymogi kontraktowe – tj. konieczność dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej Umowy o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
4) wymogi ustawowe – tj. konieczność wypełnienia przez Zakład obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
5) uzasadnione wymogi administratora – tj. konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Zakładu, o której mowa w Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Twoje dane: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer NIP, adres dostawy lub odbioru, są niezbędne w celu:

 • zapewnienia prawidłowego odbioru jak i dostawy towarów,

 • zapewnienia prawidłowej obsługi związanej ze sprzedażą towarów i usług,

 • prawidłowego sporządzenia umowy handlowej,

 • ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami,

 • wysyłki informacji marketingowych i dokonywania analiz statystycznych i analizy działalności Administratora,

 • obsługi poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail

 • zapewnienia zasady rozliczalności,

 • przechowywanie Twoich danych także dla celów podatkowych i księgowych,

 • spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa,

  W pewnych sytuacjach, związanych z zawieraniem umów handlowych, możemy poprosić Cię o podanie innych potrzebnych nami danych, ale w takiej sytuacji zawsze poinformujemy Cię z jakiego powodu to robimy.

Realizacja Twoich praw

 • prawo dostępu, sprostowania i przeniesienia danych ;

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych : jeśli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz aby były usunięte lub jeśli Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy, ale Zakład ich potrzebuje dla celów windykacyjnych itp. Możemy ograniczyć przetwarzanie Twoich danych jeśli wniesiesz sprzeciw lub wniosek o ich usunięcie do czasu ustalenia przez Zakład, czy Twoje żądanie jest uzasadnione;

 • prawo do żądania usunięcia swoich danych jeśli: Twoje dane nie są już potrzebne do realizacji umowy tzn. nie są już niezbędne do celów dla których zostały zebrane oraz jeśli Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z nieprawidłowym przetwarzaniem przez Zakład danych osobowych do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

 • Dane osobowe  nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;

 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z Zakładem, w tym doradcom, audytorom, przewoźnikom, firmom certyfikującym, ale nie będą przekazywane poza obszar EOG.Długość przechowywania danych osobowych przez

Konieczne jest przechowywanie danych przez cały okres realizacji zawartej umowy. Z kolei po jej rozwiązaniu uzasadnionym jest przechowywanie danych przez kolejne 3 lata (okres przedawnienia roszczeń) lub ewentualnie do zakończenia procesu windykacji, procesu sądowego lub egzekucyjnego. Jednocześnie dla spełnienia zasady rozliczalności możemy przechować dane tak długo, jak wymagają tego od nas organy publiczne i przepisy podatkowe.